Funda lesi siqeshana bese uphendula imibuzo elandelayo yolimi: Abasebenzi abaningi bakushayela ihlombe ukusebenzela ekhaya ngesikhathi izwe livalwa ngenxa

Funda lesi siqeshana bese uphendula imibuzo elandelayo yolimi:

Abasebenzi abaningi bakushayela ihlombe ukusebenzela ekhaya ngesikhathi izwe livalwa ngenxa yokhuvethe. Babejatshuliswa ikakhulukazi ukunyuka kukaphethioli ezweni okungeke kusabaphazamisa. 

Babona kungcono uma besebenzela emakhaya ngoba angeke besagcwalisa

izimoto ngophethiloli masonto onke ukuze baye emsebenzini. Abesifazane abanabantwana bona bakushayele ihlombe kakhulu lokhu kusebenzela ekhaya ngoba bathi besemhlanganweni belalele kumakhalekhukhwini noma kukhompuyutha, bebe befaka izingubo emshinini wokuwasha, bebonda uphuthu esitofini, noma bewasha nezitsha. Abesifazane bavuka bageze

ubuso kuphela, bese benza isidlo sasekuseni, bahlanze nendlu ngaphambi kokuqala umsebenzi wabo womqashi. Abesilisa bona bavuka bageze ongazi angathi baya emsebenzini kanti cha, badle isidlo sasekuseni bese behlala kumakhompuyutha benze umsebenzi wabo wosuku.

Babejatshuliswa, masonto, besemhlanganweni, womqashi

1.1 Gagula inguquko yefonoloji eyenzeke emagameni abhalwe ngokugqamile, uveze nokuthi yenzeke kanjani. (20)

1.2 Cozulula amagama alandelayo ngamalunga awo:

a) ihlombe

b) nendlu

c) emshini

Share This Post

Email
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit

Order a Similar Paper and get 15% Discount on your First Order

Related Questions

PART 1 Read Chapter 8 in TIP 44 Substance Abuse Treatment For Adults in the Criminal Justice System.pdfDownload TIP 44 Substance Abuse Treatment For

PART 1 Read Chapter 8 in TIP 44 Substance Abuse Treatment For Adults in the Criminal Justice System.pdfDownload TIP 44 Substance Abuse Treatment For Adults in the Criminal Justice System.pdf Discuss the key issues identified in the text related to substance abuse treatment. What treatment services can reasonably be provided in a jail setting?   

Comparison and Contrast Academic Essay Your writing must be fully referenced in MLA format: Font format: Times New Roman/ Font Size:12/ Double spaced. You

Comparison and Contrast Academic Essay Your writing must be fully referenced in MLA format: Font format: Times New Roman/ Font Size:12/ Double spaced. You need three references (Journal articles, books, etc.) related to the topic you choose. You should demonstrate the ability of using the source material, paraphrase them, and use them accordingly when expanding